330,000 تومان

مجموعه الفبا فارسی و انگلیسی یارمهربان شامل 3 سری کامل الفبا فارسی و 2 سری الفبا انگلیسی به همراه نمادهای صدایی و همچنین اعداد فارسی و انگلیسی میباشد که در یادگیری این دانش پایه و اصلی کودک را بسیار یاری می نماید.

آموزش اعداد | آموزش الفبا | آموزش الفبای فارسی | آموزش الفبای انگلیسی
بازی آموزش اعداد و الفبای انگلیسی و فارسی+(عکس حروف الفبا)

330,000 تومان