245,000 تومان

مجموعه الفبای فارسی شامل 3 سری کامل الفبای فارسی به همراه نمادهای صدایی و همچنین اعداد فارسی میباشد که در یادگیری این دانش پایه و اصلی کودک را بسیار یاری می نماید.

آموزش اعداد | آموزش الفبا | بازی آموزشی الفبا | بازی آموزشی اعداد | بسته آموزشی کودکان بازی آموزشی الفبای فارسی و اعداد
بازی آموزشی الفبای فارسی و اعداد برای کودکان (3 سری)

245,000 تومان