168,000 تومان

بازی آموزشی الفبای فارسی شامل 2 سری کامل الفبا فارسی به همراه نمادهای صدایی و همچنین اعداد فارسی میباشد که در یادگیری این دانش پایه و اصلی کودک را بسیار یاری می نماید

بازی آموزش الفبای فارسی برای کودکان

168,000 تومان